BUSINESS BULLETIN SERVICE Company Limited
  • ระบบงานด้านการบริหารการผลิต
    (Manufacturing Control System)

ระบบต้นทุนการผลิต (Product Costing)

ระบบงาน ECONS มีการจัดเก็บสะสมต้นทุนสินค้าอย่างละเอียด และเชื่อมโยงข้อมูลมาจากระบบงานอื่นๆ ได้แก่ ระบบควบคุมการจัดซื้อ และระบบควบคุมการผลิต โดยแบ่งแยกรายละเอียดของต้นทุนเป็น 4 หมวด คือ วัตถุดิบ (Materials), ค่าแรง (Labour), ค่าโสหุ้ยการผลิตคงที่ (Fixed Overhead) และค่าโสหุ้ยการผลิตแปรผัน (Variable Overhead)

ระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน และแยกข้อมูลต้นทุนได้ทั้งแบบ Moving Average, Frozen Standard Cost, Current Standard Cost, Last Actual และ Simulated Cost ไปพร้อมกันเพื่อใช้วิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างละเอียดโดยระบบจะแสดงผลแตกต่างให้อย่างอัตโนมัติ ลดงานที่ยุ่งยากซ้ำซ้อนได้อย่างง่ายดาย

ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (Bill of Materials and Routing)

เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างสินค้า หรือสูตรการผลิต (BOM) ได้ไม่จำกัด Level และสามารถกำหนดข้อมูลขั้นตอนของการผลิต เวลามาตรฐานในการผลิตของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนการ และควบคุมการผลิต รวมทั้งใช้สำหรับคำนวณต้นทุนการผลิตในส่วนต่างๆ ด้วย

ระบบถูกออกแบบให้มีการใช้งานที่ง่าย เช่น การกำหนดโครงสร้างได้หลายระดับ การกำหนดช่วงเวลาในการใช้งานให้สอดคล้องกับสภาพการผลิตในโรงงานจริงๆ ซึ่งจะทำให้สะดวกต่อการติดตามงานการผลิต

ระบบวางแผนการผลิต (Requirements Planning)

เป็นระบบงานที่ใช้จัดทำแผนการผลิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยรองรับการจัดทำ Sales Forecast และ Production Forecast ได้ 2 ปีล่วงหน้า หรือตามที่กำหนด

สามารถจัดทำแผนการผลิตหลัก (MPS) ของสินค้าสำเร็จรูปได้ตามนโยบายการผลิตที่กำหนด ทั้งในกรณีผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และผลิตเป็น Stock เผื่อขาย ซึ่งแผนการผลิตที่ได้จะถูกส่งไปเป็นคำสั่งผลิตในระบบควบคุมการผลิตได้อัตโนมัติ

สามารถคำนวณความต้องการใช้วัตถุดิบ (MRP) ได้ตามสูตรการผลิต ซึ่งหลังจากประมวลผล ระบบจะสร้างแผนการผลิต และแผนการสั่งซื้อให้ตามความต้องการ และ Lead Time ที่กำหนด ซึ่งสามารถนำผลของการ RUN MRP ไปสร้างคำสั่งผลิตในระบบควบคุมการผลิต และเปิดใบสั่งซื้อในระบบควบคุมการจัดซื้อได้ทันที

ระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control)

เป็นระบบที่นำเอาแผนการผลิตมาใช้ในการควบคุมการผลิตในโรงงาน ได้แก่

การเปิดใบสั่งผลิต สามารถเปิดใบสั่งผลิตตามศูนย์การผลิต หรือเครื่องจักรเพื่อใช้อ้างอิงในการผลิตได้ว่าจะผลิตสินค้าจำนวนเท่าไร เริ่มผลิต และจะต้องผลิตเสร็จเมื่อไร

การบันทึกการเบิกใช้วัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต สามารถควบคุมการเบิกใช้วัตถุดิบตามสูตรการผลิต สามารถเบิกใช้วัตถุดิบบางส่วนหรือเบิกใช้อัตโนมัติจากสูตรการผลิตได้

การบันทึกการผลการผลิตประจำวัน สามารถบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน และเวลาการทำงานของเครื่องจักร ตลอดจนเก็บข้อมูลจำนวนของเสียจากการผลิต และเวลาที่สูญเสียระหว่างการผลิตของแต่ละคำสั่งผลิตได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวัดประสิทธิภาพการผลิต และรายงานสถานะของคำสั่งผลิตได้

การปิดคำสั่งผลิต สามารถส่งสินค้าที่ผลิตเข้าคลังสินค้าได้ และสามารถออกรายงานสรุปต้นทุนการผลิตในส่วนของต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อมของแต่ละคำสั่งผลิตได้ทันที เพื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนมาตรฐานหรือสูตรการผลิต

ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Management Control)

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ (Incoming), สินค้าระหว่างผลิต (In Process) และสินค้าสำเร็จรูป (Final Inspection) ซึ่งสามารถสร้างข้อกำหนดที่ต้องการจะตรวจสอบสินค้า และวิธีการสุ่มตัวอย่างได้เอง ทั้งที่เป็นตัววัดเชิงปริมาณ (วัดค่าได้) และเชิงคุณภาพ (วัดค่าไม่ได้) สามารถบันทึกผลการตรวจสอบได้ทั้งแบบละเอียด และแบบสรุป มีการระบุสาเหตุของเสียหรือข้อบกพร่องที่ตรวจพบ สามารถออกรายงานทางสถิติต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลของการตรวจสอบ และวัดระดับคุณภาพของสินค้าตลอดกระบวนการ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับระบบงานการควบคุมสินค้าคงคลังเพื่อแสดงสถานะของสินค้าในคลังได้